Chương trình giảng dạy

 • 1

  Sự Giới Thiệu

  • Sự Giới Thiệu

 • 2

  Module 1

  • Cơ Quan Chính Phủ

  • Module Tập Số 1

 • 3

  Module 2

  • Cơ Sở Vật Chất

  • Module Tập Số 2

 • 4

  Module 3

  • Vệ Sinh Cá Nhân

  • Module Tập Số 3

 • 5

  Module 4

  • Các Loại Ô Nhiễm

  • Module Tập Số 4

 • 6

  Module 5

  • Nhận

  • Module Tập Số 5

 • 7

  Module 6

  • Dòng Chảy Của Thực Phẩm

  • Module Tập Số 6

 • 8

  Module 7

  • Làm Sạch Và Lau Chùi Khử Trùng

  • Module Tập Số 7

 • 9

  Module 8

  • Phương Thức

  • Module Tập Số 8

 • 10

  Bài Kiểm Tra Cuối Cùng (Final Quiz)

  • Bài Kiểm Tra Cuối Cùng

 • 11

  Thông Tin Về Bài Thi (About the Exam)

  • Thông Tin Về Bài Thi

 • 12

  BƯỚC TIẾP THEO (Next Steps)

  • Bước Tiếp Theo

  • Hai Khuyến Nghị

  • Hoàn Thành Khóa Học